20 tips om lobbying

Westander PR:s 20 tips om lobbying

Lobbying handlar om att försöka påverka politiska beslut genom kontakter med beslutsfattare och opinionsbildning via medierna. Samtidigt som det finns demokratiska problem med lobbyismen så är lobbying en viktig del av demokratin. När många gör sina röster hörda blir debatten mer allsidig och de politiska besluten klokare. Vi vill sprida kunskapen om hur man lobbar. Det krävs inte en stor plånbok och professionella lobbyister för att påverka politiska beslut. Goda argument och ett stort engagemang räcker långt.

 

 1. Klargör syftet
  Beskriv varför det är viktigt för er att på- verka i en viss fråga. Genom att klargöra syftet skapar ni engagemang internt samtidigt som ni synliggör frågans allmänintresse.
 2. Sätt konkreta mål
  Sätt upp ett tydligt och konkret mål om vilket politiskt beslut ni vill ska fattas. Det ska inte råda någon tvekan om när målet är uppfyllt och det är dags att fira.
 3. Undersök beslutsprocessen
  Ta reda på hur beslutsprocesserna för er fråga ser ut. När ska eventuella utredningar vara klara? När är remisstiden? När fattar regering och riksdag beslut?
 4. Kartlägg ställningstaganden
  Gå igenom motioner, uttalanden i media och partiernas program. Ta även reda på hur ungdomsförbund, kvinnoförbund, enskilda riksdagsledamöter, myndigheter och intresseorganisationer ställer sig i frågan. Beställ eventuella remissyttranden.
 5. Identifiera målgrupper
  Identifiera de personer som beslutar om er fråga. Lista också dessa personers rådgivare och samarbetspartner. Kartlägg även vilka opinionsbildare som kan påverka beslutsfattarnas uppfattning.
 6. Formulera budskap
  Formulera ett tydligt budskap som besvarar följande tre frågor: Vad är samhällsproblemet? Vilken är lösningen? Vad är det konkreta förslaget? Formulera er konkret och specifikt.
 7. Utse talesperson
  Utse till talesperson den person i företaget eller organisationen som är bäst lämpad att föra fram ert budskap. I första hand ska ni själva styra kampanjen och inte överlåta kontakterna med politiker och media åt en pr-byrå.
 8. Upprätta en kampanjplan
  Sammanfatta er omvärldsanalys och er strategi i en kampanjplan. Planen ska också innehålla en detaljerad och kronologiskt utformad lista på vilka lobbyingaktiviteter som ska genomföras.
 9. Skriv en rapport
  Skriv en rapport om sakfrågan. Den bör lyfta fram fakta och statistik samt alla argument som talar för ert förslag. Rapporten är en bas för politikerkontakter och debattartiklar.
 10. Var öppna
  Uppge alltid vilka ni representerar och syftet med ert påverkansarbete. Smussel är odemokratiskt och kan dessutom slå tillbaka mot kampanjen. Däremot bör ni i normalfallet inte berätta för andra vilka kontakter ni har med exempelvis enskilda riksdagsledamöter.
 11. Agera konstruktivt
  Föreslå alltid konstruktiva lösningar när ni träffar politiker. Stanna inte för länge vid problembeskrivningen och gör inte heller uppvaktningar obehagliga genom att ställa hårda krav.
 12. Sök det gemensamma
  Sök efter gemensamma intressen och driv förslag som både ni och politikerna drar nytta av. Försök inte omvända en politiker, utan tydliggör i stället hur ert förslag kan hjälpa partiet att nå sina mål.
 13. Målgruppsanpassa argumentationen
  Olika partier kan stödja samma krav utifrån helt olika utgångspunkter. Argumentationen bör därför anpassas till mottagarens värderingar.
 14. Lyft fram allmänintresset
  Lyft alltid fram argument som visar på frågans allmänintresse. Förtroendevalda politiker fattar inte beslut utifrån intresset hos enskilda företag och organisationer
 15. Samarbeta med intressegrupper
  Företag med kommersiella motiv bör försöka skapa allianser med organisationer som stöder deras krav. Det stärker trovärdigheten i budskapet.
 16. Opinionsbilda via media
  Skriv nyhetsinriktade debattartiklar och insändare där ert budskap tydligt framgår. Upprätta en lista över journalister som bevakar ämnesområdet och informera dem när något nytt händer.
 17. Använd sociala medier
  Använd sociala medier som en integrerad del av påverkansarbetet, både för att få andra att sprida ert budskap och för att omvärldsbevaka. Följ de politiker och opinionsbildare ni vill nå och delta i konversationer som de deltar i.
 18. Delta i Almedalen
  Åk till Almedalen för att nätverka med beslutsfattare och opinionsbildare. För att lyckas krävs ett tydligt budskap och goda förberedelser.
 19. Gör enkäter bland politiker
  Skicka en elektronisk enkät till politiska beslutsfattare. Enkätresultatet kan användas i uppföljande kontakter med politikerna och som nyhetsmaterial.
 20. Gör opinionsundersökningar
  Ställ en fråga till allmänheten via ett opinionsundersökningsföretag. Resultatet kan användas som nyhetskrok till media och för att visa på frågans allmänintresse i kontakter med beslutsfattare.

 

Senast uppdaterad 17 oktober 2018
Tillbaka till toppen