Steg 2: första mötet

När det finns ett förslag till stadgar gäller det att bilda själva föreningen. Det gör man vid ett så kallat konstituerande föreningsmöte. Eftersom det är en hel del saker som ska beslutas på ett sådant möte är det bra med en detaljerad dagordning. Så här kan det se ut:

 1. MÖTETS ÖPPNANDE
  Någon startar mötet och alla deltagare skriver upp sig på en lista som kanske kan komma att behövas om det blir omröstning. Detta kallas med ett annat ord för röstlängd.
 2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
  Dagordningen läses upp och godkänns.
 3. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
  Välj någon som håller i mötet.
 4. VAL AV SEKRETERARE
  Välj någon som skriver protokoll, det vill säga för ner det som beslutas på papper.
 5. VAL AV TVÅ JUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE
  De som är justerare kontrollerar i efterhand att protokollet stämmer med det som sades på mötet. Protokollet justeras genom att man skriver under med sin namnteckning. Justerarna kan också användas som rösträknare om det behövs.
 6. BESLUT OM BILDANDET AV FÖRENING
  Mötesordföranden ställer frågan om föreningen ska bildas.
 7. BESLUT OM FÖRENINGENS NAMN
  Här kommer ni överens om vad föreningen ska heta.
 8. FASTSTÄLLANDE AV STADGAR
  Gå igenom förslaget till stadgar, lägg till sånt som ni tycker fattas.
 9. FASTSTÄLLA ÅRSAVGIFTEN
  Bestäm medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.
 10. VAL AV ORDFÖRANDE
  Väljs på ett år.
 11. ANTAL STYRELSELEDAMÖTER
  Oftast finns det här redan i stadgarna och är därför beslutat i punkt 8.
 12. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER
  Hälften väljs på ett år och den andra hälften på två år.
 13. VAL AV SUPPLEANTER
  Det är inte nödvändigt att ha suppleanter, men många väljer en eller två suppleanter som är med i styrelsearbetet eller fungerar som inhoppare för en ordinarie styrelseledamot.
 14. VAL AV REVISORER
  Väljs oftast på ett år. Revisorn får inte sitta i styrelsen eftersom hon/han sak granska föreningens verksamhet.
 15. VAL AV VALBEREDNING
  Valberedningens uppgift är att förbereda personvalen (till bland annat styrelsen) inför årsmötet. Valberedningen kan bestå av en eller flera personer.
 16. ÖVRIGT
  Om det finns någon ork kvar kan man här ta upp övriga frågor.
 17. AVSLUTNING
  Mötesordföranden avslutar mötet. Nu är föreningen bildad.
Senast uppdaterad 17 oktober 2018
Tillbaka till toppen