Steg 1: skaffa stadgar

Det finns ingen speciell lag som bestämmer exakt hur föreningens stadgar ska se ut. Men det som bör finnas med är:

 • 1. NAMN
  Föreningens namn är [namn].
 • 2. SÄTE
  Styrelsen har sitt säte i [den kommun där de flesta av styrelseledamöterna bor].
 • 3. SYFTE
  Föreningen har till syfte att [vad föreningen ska jobba för].
 • 4. MEDLEMMAR
  Denna punkt bör svara på:

  • Hur man blir medlem i föreningen och regler för uteslutning.
  • Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Hur man kan påverka föreningens arbete.
  • Hur medlemsavgiften fastställs.
  • Exempel: Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.
 • 5. VERKSAMHETSÅR/RÄKENSKAPSÅR
  Verksamhetsåret är [exempelvis: 1 januari till 31 december].
 • 6. ÅRSMÖTE
  Här talar man om hur årsmötet ska gå till och när det ska hållas. Läs mer om årsmöte.
 • 7. STYRELSE
  Här beskriver man hur många styrelseledamöter som ska finnas, vilka arbetsuppgifter de har och vad styrelsen gör. Exempel: Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och vid behov en eller flera extra ledamöter. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.
 • 8. REVISORER
  För granskning av föreningens räkenskaper väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.
 • 9. KALLELSE TILL MÖTEN
  Här beskriver man hur medlemmarna ska få veta att det är årsmöte på gång. Exempel: Kallelse till årsmöte och övriga meddelanden till medlemmarna görs genom post. Kallelse till årsmötet ska göras minst 14 dagar före årsmötet.
 • 10. ÄNDRING AV STADGAR
  Här förklarar man hur det går till att ändra stadgarna. Exempel: Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska se måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet.
 • 11. UPPLÖSNING
  Här talar man om hur det ska gå till om föreningen måste upplösas. Exempel: Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska se beslutas på sista årsmötet.

Skatteverket

Senast uppdaterad 2 november 2022
Tillbaka till toppen