Polisers rättighet att använda våld

OBS! Aktivistens handbok är inte jurister och kan därför inte komma med juridisk hjälp. Vi tillhandahåller endast information från aktivistjurister eller inhämtat från myndigheter.

Tack till författarna till Aktivistens lagbok och Motstånd för denna information

Polisen är den myndighet som bekämpar brott och ser till att lagarna följs. För att kunna klara sitt jobb har de ett, i princip, lagligt monopol på våldsanvändning. Men det får inte användas hur som helst. Bara i fall där ”andra medel är otillräckliga” kan en polisman i tjänst använda sig av våld om:

  • Hon/han möts med våld eller hot om våld.
  • Någon som ska häktas, gripas eller hämtas försöker fly eller om polismannen möts av motstånd vid ett frihetsberövande.
  • Det är fråga om att hindra ett brott eller avvärja fara för liv, hälsa eller värdefull egendom och miljö.
  • Hon/han möter motstånd vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning, husrannsakan, beslag eller annat omhändertagande eller då polismannen ska avvisa eller avlägsna någon från ett visst område.
  • Hon/han ska med stöd av lagen stoppa ett fordon eller annat transportmedel.
  • Hon/han ska företa inbrytningar, avspärrningar eller utrymningar av byggnader, områden eller rum. • Det behövs för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och det är uppenbart att åtgärden inte kan genomföras utan våld. Bryter en polis mot de här reglerna, exempelvis använder onödigt våld, kan det anmälas (se sid.413). Polisen är, i samband med gripande, skyldig att identifiera sig

I PL 10 § regleras polisens våldsanvändning. Paragrafen nämner ett antal typfall där polisen får använda våld. Enligt paragrafen får en polis använda våld om ”han möts med våld eller hot om våld”, någon som med laga stöd ska berövas friheten försöker undkomma eller gör motstånd eller polisen försöker avvärja en straffbar handling eller allvarlig fara. Våld får också användas om polisen ska avvisa eller avlägsna någon från ett visst område, göra kroppsvisitation, ta något i beslag, utföra husrannsakan, stoppa ett fordon eller ta sig in i och avspärra, avstänga eller utrymma byggnad, rum eller område. Därutöver innehåller paragrafen en allmän bestämmelse om att i de fall åtgärden är nödvändig för den ”allmänna ordningens eller säkerhetens upprätthållande” så får polisen använda våld vid genomförandet av åtgärden.


PL 10 § tar upp fall där polisen får använda våld om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt. Omfattningen av det våld som får användas regleras de allmänna principer som vi skrivit om ovan. Bland annat måste minsta möjliga våld användas. Tårgas och skjutvapen får bara användas i allvarliga fall och då andra åtgärder inte räcker. Tvångsmedicinering får aldrig förekomma. Slag mot ömtåliga kroppsdelar får som regel anses otillåtna. Om en polis använder oförsvarligt mycket våld går det att anmäla polisen.

Senast uppdaterad 31 oktober 2022
Tillbaka till toppen