Westander PR:s 20 tips om att kontakta beslutsfattare

För att kunna bedriva ett effektivt lobbyingarbete måste ni först veta vilka ni ska påverka. Generellt gäller att ni bör undvika att spilla krut på att kommunicera brett, exempelvis med riksdagens alla 349 ledamöter. Ni bör inte heller bränna broar genom att ta kontakt alltför tidigt, innan ni trängt in i sakfrågan och bestämt exakt vad ni vill säga.

Påverka förtroendevalda

 1. Skicka information till nyckelpersoner
  Skicka regelbundet ny och viktig information till de förtroendevalda inom riksdag, kommuner och landsting som är intresserade av er fråga.
 2. Ge positiv respons
  Visa uppskattning när ledamöter driver de frågor ni arbetar med. Detta stärker deras engagemang, samtidigt som det är ett bra tillfälle att etablera och vårda betydelsefulla kontakter.
 3. Be om ett möte
  Försök få till ett möte med de representanter ni identifierat som nyckelaktörer i er fråga. Ta med er kortfattat relevant material. Anpassa era budskap och argument efter både individ och parti.
 4. Skriv utkast till motioner
  Erbjud ledamöter i riksdagen eller i fullmäktige hjälp med att skriva utkast till motioner. Även om motioner nästan alltid avslås, leder de till utskottsbehandling och kan påverka motionärens eget parti.
 5. Skriv utkast till frågor
  Erbjud ledamöter i riksdagen eller i fullmäktige hjälp med att skriva utkast till skriftliga eller muntliga frågor till ansvarig minister, kommunal- eller landstingsråd.
 6. Skriv utkast till interpellationer
  Ledamöter kan även lämna in interpellationer, som leder till debatt där alla ledamöter kan delta. Erbjud dem hjälp med att skriva utkast. Kontakta sedan ledamöter från flera partier och föreslå att de ska delta i debatten. Skriv förslag till tänkbara repliker.
 7. Föreslå gemensamt utspel
  Föreslå förtroendevalda ett gemensamt utspel. Att agera tillsammans med en aktör som har hög trovärdighet i en fråga kan vara intressant för en enskild politiker. Denna typ av allianser intresserar dessutom ofta media.
 8. Föreslå seminarium
  Föreslå ledamöter att belysa er sakfråga genom att anordna ett seminarium i riksdagen eller i fullmäktige, helst med ledamöter från flera partier som arrangörer.
 9. Håll kontakten
  Håll kontakt med de utskottsledamöter som sympatiserar med era krav, informera dem om utvecklingen på området och bidra med er sakkunskap.

Påverka regeringen

 1. Kontakta departementet
  Bygg upp en relation till ansvariga handläggare på departementet. Bra kontakter med ministerns medarbetare är ofta viktigare än att sträva efter direktkontakt med ministern.
 2. Väck ministerns intresse
  Försök påverka den ansvariga ministern genom uppvaktningar. Namnge ministern i sociala medier, intervjuer och debattartiklar. Bjud in ministern till en egen aktivitet, till exempel ett årsmöte.
 3. Påverka budgeten
  Försök påverka budgetpropositionen (september) och den ekonomiska vårpropositionen (april), som både kan innehålla skrivningar kring er sakfråga och beslut om ekonomiska medel. Budgetarbetet pågår under hela året och att agera i precis rätt skede kan vara avgörande.
 4. Begär ut allmänna handlingar
  Begär att få ta del av allmänna handlingar, exempelvis korrespondens, som finns på departementen och myndigheterna. Handlingarna kan innehålla intressant information för ert påverkansarbete.
 5. Verka för en utredning
  Verka för att det tillsätts en utredning. Försök påverka utredningsdirektivets utformning och valet av utredare. Om en utredning är tillsatt utan att ni haft möjlighet att påverka direktivet, kan ni driva frågan om ett tilläggsdirektiv.
 6. Skriv remissvar
  När en utredning är färdig kan vem som helst lämna synpunkter i ett remissyttrande. Ta också kontakt med andra aktörer och försök påverka deras remissvar.
 7. Påverka regleringsbrevet
  Regeringen styr myndigheternas verksamhet genom årliga regleringsbrev. Bestäm vilken konkret formulering ni vill få in i en myndighets regleringsbrev. Utgå från hur nuvarande regleringsbrev är utformat.

Påverka partierna

 1. Kontakta nyckelpersoner
  Ta reda på vem i partistyrelsen som har ansvar för er fråga och om det finns någon intern arbetsgrupp som behandlar ert område. Försök sedan få till ett möte.
 2. Skriv utkast till partimotioner
  Kartlägg när nästa motionstid går ut för partiernas högsta beslutande organ, exempelvis kongress eller stämma. Föreslå partimedlemmar att lämna in motioner och erbjud er att ta fram utkast.
 3. Påverka via media
  Kommentera ett partis politik i interna partitidningar och i landsortspress knuten till ett parti. Bilda opinion i media i anslutning till att ett partis högsta beslutande organ träffas.
 4. Skriv brev och gå på möten
  Skriv till partierna eller gå på politikers offentliga möten och ställ frågor som knyter an till er fråga. Informera media om era krav, era frågor och partiernas svar.
Senast uppdaterad 23 oktober 2022
Tillbaka till toppen