Årsmöte

I stadgarna ska man även förklara hur årsmötet ska gå till och när det ska hållas. Mötet ska vara öppet för alla medlemmar. Medlemmarna ska även få chansen att komma in med motioner (förslag) till årsmötet. Den här mallen för ett årsmöte kommer från Riksidrottsförbundets normalstadgar.

Alla punkter är inte nödvändiga att gå igenom, exempelvis behöver man inte bestämma budget för nästa år. Men med utgångspunkt från denna mall kan er förening jobba fram egna regler för årsmötet.

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret;
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revision anser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  1. Föreningens ordförande för en tid av 1 år;
  2. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;
  3. Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av X år,
  4. Revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  5. Ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
 13. Övriga frågor
Senast uppdaterad 17 oktober 2018
Tillbaka till toppen